Zadruga je posebna vrsta organizacije, ki se opredeljuje kot organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

Razširjene so po vsem svetu. Obstajajo različne vrste zadrug (kmetijske, kreditna, obrtna, stanovanjska, potrošniška, delavska, izobraževalna, zdravstvena in druge).

Zaradi globalizacije delujejo zadruge vse bolj tudi preko meja posameznih držav. Zaradi lažjega zadružnega poslovanja, je Evropska skupnost sprejela uredbo za ustanavljanje tako imenovanih evropskih zadrug (Societas Cooperativa Europaea-SCE), kot nadnacionalne pravne oblike, ki jo lahko ustanovijo posameznik ali pravne osebe iz dveh ali več različnih držav članic.

Med bistvenimi lastnostmi je zlasti sodelovanje članov z zadrugo in pa osebna narava članstva. Člani si zagotavljajo gospodarske koristi s tem, da z zadrugo aktivno sodelujejo – kot dobavitelji (prodajne zadruge), odjemalci (nabavne zadruge), kot delavci (delavske zadruge), kot uporabniki (zdravstvene, kreditne zadruge) in ne pretežno na podlagi pasivne kapitalske udeležbe.

Na občnem zboru, kot najvišjem organu zadruge, imajo člani enako glasovalno pravico, ne glede na kapitalsko udeležbo in obseg sodelovanja z zadrugo.

Objave iz iste kategorije: